Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických knihovních fondů; vytvoření metody datování portrétů 16.–18. století. Výzkumný cíl Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví v roce 2012 navázal na dílčí úkol Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ výzkumného záměru MK07503233302 ukončeného v roce 2011. Jako jediný výzkumný cíl poskytující prostor výzkumu mobiliárních fondů spravovaných NPÚ je od roku 2012 kontinuálně rozvíjen do současnosti.

2017

Cílem výzkumu je zkoumání movitých památek jako projevu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech, konkrétně výzkum druhových skupin předmětů, ohrožených, opomíjených a odborně nezpracovaných nebo nedostatečně zpracovaných druhů movitých předmětů a jejich vědecké zhodnocení a zařazení do historického kontextu. Výzkum je zaměřen na autory výtvarných děl, osobnosti z řad šlechty i církve a další významné osobnosti, jejichž život a dílo se odráží v movitém kulturním dědictví a na výzkum zvonařských památek, mapování současných a mizejících.

2016

Cílem výzkumu je zkoumání movitých památek jako svědectví historického a duchovního vývoje společnosti v uměnovědných souvislostech – výzkum druhových skupin předmětů, jejich ohrožených, opomíjených a odborně nezpracovaných nebo nedostatečně zpracovaných druhů movitých předmětů, jejich vědecké zhodnocení a zařazení do historického kontextu. Výzkum je zaměřen na autory výtvarných děl, osobnosti z řad šlechty i církve a další významné osobnosti, jejichž život a dílo se odráží v movitém kulturním dědictví. Součástí výzkumu je vytvoření rozšířené fotodokumentační databáze vybraných movitých předmětů. Výzkum se zaměřuje dále na zvonařské památky - terénní průzkum zvonů a dochovaných vybavení zvonových stanovišť.

2015

Cílem výzkumu je zkoumání movitých památek jako svědectví historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech - výzkum druhových skupin movitých předmětů, jejich ohrožených, opomíjených a dosud odborně nezpracovaných nebo nedostatečně zpracovaných druhů movitých předmětů, jejich vědecké zhodnocení a zařazení do historického kontextu. Výzkum je zaměřen na autory výtvarných děl, osobnosti z řad šlechty i církve a další významné osobnosti, jejichž život a dílo se odráží v movitém kulturním dědictví. Prioritou výzkumu je zpracování předmětů, jejichž hodnota je zatím nedoceněna. Výzkum se zaměřuje dále na zvonařské památky - terénní průzkum zvonů a dochovaných vybavení zvonových stanovišť.

2014

Výzkum je zaměřen na movité památky jako doklad historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech. Výzkum se zabývá jednotlivými druhovými skupinami předmětů a výtvarných námětů.

2013

Výzkum se zabývá movitými památkami jako dokladem historického a duchovního vývoje společnosti v uměnovědných souvislostech. Výzkum je zaměřen dále na konkrétní autory, historické osobnosti a jejich sběratelské aktivity a na průzkum historických knihovních fondů – vytvoření metodických přístupů a principů odborného zpracování historických knihovních fondů v systému Tritius.

2012

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických knihovních fondů.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

ARIJČUK, Petr 2013: Sv. Jan Nepomucký uctívající krucifix. Nově identifikovaná práce Michelangela Unterbergera, Opuscula historiae atrium 62, 1, 92–99. ISSN 1211-7390.

ARIJČUK, Petr 2013: Tvorba Johanna  Lucase Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera, Zprávy památkové péče 73, 6, 507–518. ISSN 1210-5538.

ARIJČUK, Petr 2016: Kopie, repliky, „ve způsobu Brandlově“. K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách, Zprávy památkové péče 76, 5, 68–77. ISSN 1210-5538.

ARIJČUK, Petr 2016: Malířské výzdoby bočních oltářů františkánského kostela v Moravské Třebové, Opuscula historiae arlium 65, 1, 64–73. ISSN 1211-7390.

BLÁHOVÁ, Lucie -  PETROVÁ, Jana 2013: Hraběnka Elvíra z Wrbna-Kounic a její vliv na osudy mobiliárního fondu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, Zprávy památkové péče 72, 5, 427–431. ISSN 1210-5538.

BLÁHOVÁ, Lucie – PETROVÁ, Jana 2014: Hraběnka Marie Antonie z Questenberku, roz. Kounicová, a její vliv na osudy mobiliáře zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, Zprávy památkové péče 74, 6, 447–453. ISSN 1210-5538.

BLÁHOVÁ, Lucie – PETROVÁ, Jana 2015: Starohraběnka Elizabeth Salm-Reifferscheidt, rozená Fürnstenberg, a její vztah k předmětům ve svozu mobiliárního fondu zámku Budkov, Zprávy památkové péče 75, 5, 420–425. ISSN 1210-5538.

BLÁHOVÁ, Lucie – PETROVÁ, Jana 2016: Umělecké sbírky zámku Luka nad Jihlavou vztahující se k osobnosti hraběnky Anny Widmann-Sedlnitzky, rozené Lazarev, Zprávy památkové péče 76, 5, 37–44. ISSN 1210-5538.

CENKOVÁ, Pavla 2013: Sakrální tvorba Josefa Břenka, Zprávy památkové péče 73, 5, 404–411. ISSN 1210-5538.

CENKOVÁ, Pavla 2015: Soubor děl Lorenze Kohla von Kohlenegg v Kloboukách u Brna, Zprávy památkové péče 75, 2, 150–156.

CZAJKOWSKI, Petr 2013: Obraz Anglie ve sbírce kresby, grafiky a fotografie na Státním zámku v Lednici na Moravě, Zprávy památkové péče 73, 5, 438–442. ISSN 1210-5538.

ČEŠKOVÁ, Lenka 2012: Plánování a výstavba jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně kolem roku 1600, Průzkumy památek 19, 2, 210–222. ISSN 1212-1487.

ČEŠKOVÁ, Lenka 2012: Umělecké památky z doby kolem roku 1600 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, Zprávy památkové péče 72, 5, 344–355. ISSN 1210-5538.

GROSSOVÁ, Anna 2012: Skvosty hodovních tabulí 19. století. Stříbrné dekorativní nástolce, Zprávy památkové péče 72, 5, 315–320. ISSN 1210-5538.

GROSSOVÁ, Anna 2013: Poznatek o „Silberkammer“ šlechtické rodiny Seilernů-Aspangů v zámku Lešná u Zlína, Zprávy památkové péče 73, 5, 412–419. ISSN 1210-5538.

HABÁN, Ivo 2013: Spojení řízením osudu. Sbírky německočeského výtvarného umění 1. poloviny 20. století ve fondech Národního památkového ústavu, Fontes Nissae 14, 2, 32–49. ISSN 1213-5097.

HABÁN, Ivo 2014. Vizionář Karl Krattner a jeho tvorba na severu Čech. K souboru kreseb uložených na státním zámku Frýdlant, Fontes Nissae 15, 2, 38–55. ISSN 1213-5097.

HOCHEL, Marian 2015: Stopy hrdinství a elegance: napoleonka a jejich odraz v historické paměti, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 8, 75–111. ISSN 1803-411X.

HOLÍKOVÁ, Pavla 2012: Knihovní fondy liechtensteinské primogenitury a zámecká knihovna v Lednici, Zprávy památkové péče 72, 5, 338–343. ISSN 1210-5538.

JANÁK, Petr 2013: Kresby německých nazarénů ve sbírkách zámku Sychrov. Z rozsáhlého souboru kreseb německých autorů 19. století, Zprávy památkové péče 73, 5, 420–426. ISSN 1210-5538.

JANÁK, Petr 2013: Kresby žánrových výjevů a zvířat rakouského malíře Carla Pischingera z mobiliárního fondu Hrubého Rohozce, Fontes Nissae 14, 1, 20–33. ISSN 1213-5097.

KLIMTOVÁ, Zdenka 2016: Venkovské koberce Jižního Kavkazu ve správě Národního památkového ústavu, Zprávy památkové péče 76, 5, 45–50. ISSN 1210-5538.

KOLÁŘOVÁ, Šárka 2014: Kolekce barokních saní v tzv. Královnině křídle na hradě Křivoklátě. Poznámky k typologii a provenienci historických saní z českých a moravských šlechtických sbírek, Památky středních Čech 28, 2, 35–45. ISSN 0862-1586.

KOLÁŘOVÁ, Šárka 2016: Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek, Zprávy památkové péče 76, 5, 51–60. ISSN 1210-5538.

KOLBABOVÁ, Zdeňka 2014: Odraz projevů osobní pobožnosti v mobiliárních fondech památkových objektů kláštera Kladruby, kláštera Plasy a zámku Horšovský Týn. Podmalby na skle, Zprávy památkové péče 74, 6, 507–512. ISSN 1210-5538.

KORTUSOVÁ, Zdeňka 2016: Polonika v mobiliárních a knihovních fondech na území Plzeňského kraje, Průzkumy památek 23, 2, 109–117.

KRÁTKÝ, Jiří 2015: Johann Kuttler – varhanář slezského pohraničí, Časopis Slezského zemského muzea, série B 64, 2, 129–150. ISSN 1211-3131.

KRÁTKÝ, Jiří 2016: K životu a dílu opavského varhanáře Karla Kuttlera (1797–1876), Zprávy památkové péče 76, 5, 26–36. ISSN 1210-5538.

LAVIČKA, Roman 2016: Netolická archa v kapli zámku Hluboká nad Vltavou. Osudy, stáří a ikonografie pozdně středověkého oltáře, Průzkumy památek 23, 2, 5–24. ISSN 1212-1487.

MUDRA, Aleš 2013: Průzkum sochařství ve fondech hradů a zámků. Středověké sochy a jejich nápodoby, Průzkumy památek 20, 1, 256–266. ISSN 1212-1487.

RADOSTOVÁ, Šárka – MATĚJOVIČOVÁ, Petra 2014: Slonovinová soška Madony z Olešnice. Přírůstky středověkého památkového fondu, Průzkumy památek 21, 1, 111–118. ISSN 1212-1487.

RADOSTOVÁ, Šárka 2013: Přírůstky středověkého fondu kulturních památek v roce 2013. Panna Marie Bolestná z pražského majetku a sv. Anna s Pannou Marií z Ostravy, Průzkumy památek 20, 2, 147–153. ISSN 1212-1487.

SROVNAL, Filip 2016. Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad pražských kostelů, Zprávy památkové péče 76, 5, 20–25. ISSN 1210-5538.

ŠTUMBAUER, Tomáš 2014. Výzkum rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Kozel, Zprávy památkové péče 74, 6, 474–481. ISSN 1210-5538.

ŠTUMBAUER, Tomáš 2014: Osobnost Hanse Coudenhove Kalergi a odkazy na ni ve svozu mobiliárního fondu zámku v Poběžovicích, Zprávy památkové péče 74, 6, 497–506. ISSN 1210-5538.

TOMAGOVÁ, Hana 2015: Mariánské družiny při kostele sv. Ignáce v Praze. Příspěvek k poznání původní podoby Družinské kaple, Staletá Praha 31, 1, 141–156. ISSN 0231-6056.

VÁCHA, Petr 2012: Zvony ve Žlebech a v Markovicích, Zprávy památkové péče 72, 5, 333–337. ISSN 1210-5538.

WIZOVSKÝ, Tomáš – ROZINKOVÁ, Kateřina 2013: Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov, Zprávy památkové péče 73, 5, 432–437. ISSN 1210-5538.

ZEMAN, Lubomír 2012: Hrázděné stavby jako specifická architektura českého pohraničí, Sborník muzea Karlovarského kraje 20, 1, 99–132. ISSN 1803-6066.

C – Kapitoly v knize

ARIJČUK, Petr 2014: Tvorba Judy Tadeáše Suppera v kontextu barokního malířství v 18. století na českomoravském pomezí Vysočiny. In: Baroko na Havlíčkobrodsku. Havlíčkův Brod: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 85–110. ISBN 978-80-904726-7-9.

HABÁN, Ivo – HABÁNOVÁ, Anna 2013: Existuje německo-české výtvarné umění? In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 10–19. ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁN, Ivo – HABÁNOVÁ, Anna 2013: Partnerské dvojice německy hovořících umělců v meziválečném Československu. In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 240–247. ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁN, Ivo – HABÁNOVÁ, Anna 2013: Pražské ateliéry a galerie mezi dvěma válkami. In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 232–237. ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁN, Ivo 2013: Exkurz orient. Orientalismy a exotismy na výstavách německy hovořících umělců v Praze a Brně v meziválečném období. In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 264–277. ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁN, Ivo 2013: Junge Kunst. Mezi Francií a německou novou věcností. In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 104–117. ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁN, Ivo 2013: Na dohled Vídně, ve stínu Prahy? In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 60–79. ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁN, Ivo 2013: Prager Secession. Německý sen v multikulturní Praze. In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 118–151. ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁN, Ivo 2013: Praha – Drážďany. Skupina Die Pilger a spirituální tendence počátku dvacátých let. In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 40–59. ISBN 978-80-7467-025-1.

HABÁN, Ivo 2013: Verein deutcher Malerinnen Prag. In: Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice: Arbor vitae, 94–103. ISBN 978-80-7467-025-1.

B – Odborná kniha

CICHROVÁ, Kateřina – SLABOVÁ, Markéta 2015: Mobilita nobility. Schwarzenberská sbírka historických dopravních prostředků. České Budějovice. ISBN 978-80-87890-15-8.

CZAJKOWSKI, Petr – TRNKOVÁ, Petra 2012: Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek. Brno. ISBN 978-80-87104-94-1.

GROSSOVÁ, Anna 2014: Stříbrné okouzlení. Historické reflexe oživené průzkumem užitkového stříbra dochovaného v mobiliáři zámku Lešná u Zlína. Praha. ISBN 978-80-7480-008-5.

CHUDÁREK, Zdeněk – KLIMTOVÁ, Zdenka – ŠTULC, Josef – DŘEVÍKOVSKÁ, Jitka 2014: Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Praha. ISBN 978-80-7480-014-6.

MŽYKOVÁ, Marie 2014: Nizozemská žánrová malba. Praha. 978-80-7480-019-1.

RUIZOVÁ, Libuše 2013: Očista ducha i těla. Tělesná hygiena v kulturní historii. Praha. 978-80-7480-001-6.